Beti Cadwaladr – A. Ifans

Cafodd Beti Cadwaladr (neu Betsi Cadwaladr) ei geni yn 1789 yn Llanycil yn ymyl y Bala.

Roedd ei thad, Dafydd Cadwaladr, yn bregethwr gyda’r Methodistiaid.

Pan oedd Beti’n ddeg oed, buodd ei mam farw a’i chwaer oedd yn edrych ar ôl y cartref wedyn. Doedd Beti ddim yn hoffi’r chwaer yma ac aeth i fyw gyda ffrindiau. Yno dysgodd ddawnsio a chanu’r delyn. Roedd Beti’n hoff iawn o actio hefyd.

Pan oedd Beti’n bedair ar ddeg oed, penderfynodd ei bod hi eisiau gweld y byd. Felly, yn gynnar iawn un bore, pan oedd pawb yn y tŷ yn cysgu, dringodd Beti allan drwy’r ffenestr a dechrau cerdded i Gaer. Roedd modryb ganddi yng Nghaer. Pan aeth Beti i dŷ ei modryb, rhoddodd ei modryb arian iddi a dweud wrthi am fynd yn ôl adre i’r Bala. Cymerodd Beti’r arian, ond aeth hi ddim yn ôl i’r Bala – aeth i Lerpwl.

Wedi cyrraedd Lerpwl, cerddodd y strydoedd i chwilio am waith. Cafodd waith fel morwyn i deulu cyfoethog. Un noson, clywodd Beti ladron yn torri mewn i’r tŷ. Rhedodd Beti ar ôl y lladron drwy’r niwl a’u dal. Yn y llys barn, rhoddodd y Barnwr Barrow ganmoliaeth uchel iddi am y ffordd roedd hi wedi dal y lladron a’r ffordd roedd hi wedi rhoi ei thystiolaeth yn yr achos.

Tra roedd Beti yn Lerpwl newidiodd ei henw i Elizabeth Davies achos doedd y Saeson ddim yn gallu dweud Beti Cadwaladr!

Roedd y teulu cyfoethog yn teithio llawer ac roedden nhw bob amser yn mynd â’u morwyn gyda nhw. Aeth Beti gyda’r teulu am fisoedd i’r Alban ac i Iwerddon. Buodd y teulu’n teithio ar y Cyfandir am flwyddyn a hanner ac yn aros mewn llawer o ddinasoedd enwog yn Ewrop – Paris, Madrid, Brwsel, Berlin, yna yn Vienna, Milan a Venice. Gwelodd Beti fynydd tanllyd Vesuvius yn yr Eidal. Pan oedden nhw yn Rhufain gwelodd Beti y Pab yn derbyn merch ifanc yn lleian.

Ar ôl dod yn ôl o’r Cyfandir, penderfynodd y teulu fynd ar daith i’r India. Cyn i Beti gychwyn ar y daith yma clywodd ei thad am y daith. Roedd un chwaer i Beti wedi priodi milwr ac wedi mynd I fyw i’r India. Doedd tad Beti ddim yn fodlon o gwbl iddi fynd ar y daith. Daeth ei thad i Lerpwl a mynd â Beti adre i’r Bala.

Arhosodd Beti ddim yn y Bala yn hir achos roedd hi eisiau gweld y byd. Aeth hi i Gaer yn gyntaf ac yna i Lundain. Roedd Beti’n lwcus unwaith eto. Yn Llundain, cafodd waith gyda theulu capten llong oedd yn chwilio am forwyn i fynd gyda nhw i India’r Gorllewin ac i Dde America. Hwyliodd y llong ‘Iris’, ym mis Tachwedd 1820, o Lundain ar ei thaith i India’r Gorllewin gyda Beti yn gofalu am fab bychan y capten. Buodd Beti yn Jamaica ac yn Trinidad a lleoedd eraill cyn dychwelyd i Lundain.

Pan ddaeth hi’n ôl i Lundain cafodd Beti waith ar long arall, y ‘Denmark Hill’, yn edrych ar ôl y capten a’i deulu a’r teithwyr eraill ar y llong. Roedd y llong yn mynd i Awstralia. Pan oedd y llong ym Mae Biscay, cododd storm sydyn a buodd y llong bron â suddo. Llongau hwylio oedd llongau’r dyddiau yna. Trawodd mellten yr hwyliau a chychwyn tân. Gwaeddodd y capten ar y criw i dynnu’r hwyliau i lawr. Cyn i’r criw symud, roedd Beti wedi gollwng y rhaffau. Syrthiodd yr hwyliau i fwrdd y llong lle roedd digon o ddŵr i ddiffodd y fflamau. 

Diolchodd y capten iddi am achub ei long. Aeth y llong ymlaen a bwrw angor ym mhorthladd Hobart, ar ynys Tasmania. Yn Hobart, cafodd Beti gawl cynffon cangarŵ. Roedd e’n flasus iawn, meddai hi! Doedd Hobart ddim yn lle diogel. Roedd llawer o droseddwyr o Brydain yn cael eu halltudio i leoedd fel Tasmania a Bae Botany. Gwelodd Beti lawer o’r troseddwyr yma a’r ffordd roedden nhw’n cael eu trin. 

Yn Sydney Awstralia, aeth Beti i nofio un prynhawn a thrawodd ei throed yn erbyn deilen bigog, wenwynig. Chwyddodd ei throed yn anferth ar unwaith. Roedd rhaid mynd â hi ar frys at feddyg. Peth eithriadol oedd i Beti fod yn sâl a chyn bo hir roedd hi’n mwynhau ei hunan unwaith eto.

Buodd Beti’n teithio ar y llong gyda’r capten a’i deulu am rai blynyddoedd a gwelodd lawer o wledydd y byd. Buodd hi yn yr India, China, Singapore, Madagascar, Affrica a De America.

Tra oedd hi yn yr India, cwrddodd hi â gwraig o’r enw Mrs. Nelson. Roedd Mrs. Nelson yn chwaer i Beti. Dyma’r chwaer oedd wedi priodi milwr a mynd i fyw i’r India flynyddoedd yn ôl. Doedd Beti na Mrs Nelson ddim yn gwybod eu bod nhw’n ddwy chwaer.

Yn Rio de Janeiro yn Ne America daeth Beti’n agos iawn at briodi. Penderfynodd dyn o’r enw Mr. Barbosa ei fod e eisiau priodi Beti, – ond ddywedodd e ddim wrthi hi! Aeth Mr. Barbosa â Beti a nifer o’i ffrindiau i gapel allan yn y wlad. Pan welodd Beti beth oedd yn mynd i ddigwydd, aeth allan i ganol y dyrfa a rhedeg nerth ei thraed oddi yno i gyfeiriad y porthladd a’r llong.

Roedd Beti wedi cynilo llawer o’i harian pan oedd hi’n gweithio ar y llong. Yn anffodus, cafodd ei pherswadio i brynu tai yn Llundain â’r arian. Collodd Beti ei harian i gyd drwy dwyll. Gadawodd y gŵr a gafodd yr arian y wlad a gadael Beti’n hollol dlawd. Cafodd waith fel morwyn gyda chyfreithiwr. Pan oedd y cyfreithiwr yn teithio i Gymru gyda’i waith roedd Bet’n mynd gyda fe.

Roedd Beti’n cael cyfle i dreulio amser yn y Bala. Doedd y cyfreithiwr ddim wedi priodi. Dywedodd y cyfreithiwr ei fod e’n mynd i adael ei arian i gyd i Beti. Pan fuodd y cyfreithiwr farw, daeth ei deulu a mynd â’r arian i gyd. Roedd rhaid i Beti chwilio am waith unwaith eto.

Pan oedd hi’n aros gyda’i chwaer yn Llundain penderfynodd hi fynd yn nyrs. Aeth hi i Ysbyty Guy’s yn Llundain i ddysgu. Buodd hi yno am flwyddyn ac yna buodd hi’n gweithio fel nyrs breifat i fwy nag un teulu.

Yn 1854, pan oedd hi’n chwe deg pump oed, penderfynodd fynd fel nyrs i Ryfel y Crimea i ofalu am y milwyr clwyfedig. Darllenodd hi am y rhyfel yn y papur newyddion. Doedd dim digon o nyrsys na meddygon i ofalu am y milwyr clwyfedig ac roedd cannoedd o filwyr yn marw. Cafodd Beti gyfle I fynd gyda pharti o ferched dan ofal Miss Mary Stanley i weithio yn ysbyty Scutari.

Florence Nightingale oedd yn gyfrifol am y nyrsys yn yr ysbyty yn Scutari, yng ngogledd Twrci. Pan gyrhaeddodd Beti a’r nyrsys eraill yr ysbyty dywedodd Florence Nightingale wrthyn nhw nad oedd hi eisiau eu help nhw gan fod digon o nyrsys ganddi yn barod. Felly, am yr wythnosau cyntaf roedd rhaid i Beti olchi a thrwsio dillad yn yr ysbyty. Ond doedd Beti ddim wedi teithio yno i drwsio dillad!

Roedd y milwyr clwyfedig yn Scutari wedi dod yno yr holl ffordd o’r Crimea – taith chwe diwrnod dros y Môr Du. Peth ffôl oedd cario’r milwyr yr holl ffordd yna. Felly, penderfynodd Beti fynd dros y Môr Du i’r Crimea at y milwyr. Doedd Florence Nightingale ddim yn fodlon i hyn ond mynd wnaeth Beti a deg nyrs arall i weithio mewn ysbyty yn Balaclava yn y Crimea. 

Roedd yr ysbyty yn Balaclava yn lle ofnadwy. Roedd e’n frwnt, roedd y glaw yn dod drwy’r to ac roedd llygod mawr ymhobman. Gweithiodd Beti a’r nyrsys eraill yn galed iawn yn yr ysbyty. Roedd Beti wrth ei bodd gyda’r gwaith achos roedd hi’n cael edrych ar ôl y cleifion yn yr ysbyty. Pan ddaeth Florence Nightingale i Balaclava chafodd hi ddim llawer o groeso gan Beti. Doedd y ddwy ddim yn ffrindiau.

Cafodd Beti a’r nyrsys eraill waith caled iawn yn gosod trefn ar yr ysbyty. Gweithiodd Beti mor galed nes iddi fynd yn sâl ei hunan. Ar ôl blwyddyn roedd rhaid iddi ddod yn ôl adre at ei chwaer yn Llundain.

Buodd Beti fyw yn Llundain am bum mlynedd. Doedd ei hiechyd ddim yn dda iawn yn ystod y pum mlynedd yna a doedd ganddi hi ddim llawer o arian. 

Buodd Beti farw yn Llundain ar Orffennaf 17eg, 1860, ond does neb yn gwybod ble mae ei bedd hi.

Ganed Alun Ifans yn Sarn Bach, Pen Llŷn. Treuliodd ei yrfa yn dysgu yn Sir Benfro. Buodd yn brifathro Ysgol Casmael am 33 o flynyddoedd cyn ymddeol yn 2009.
Cyhoeddoedd nifer o lyfrau, yn eu plith:
Cyfres y Môr-ladron
Pediair Cainc y Mabinogi i Ddysgwyr
Macsen Wledig
Swyn Sir Benfro

Darlun gan | Illustration by: Efa Lois